Privacy Policy

La Maison Noire is een handelsnaam van NUT B.V.

NUT B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de site optimaal te laten functioneren. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Gegevens over het gebruik van onze website en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze website verder te ontwikkelen en te verbeteren. NUT B.V. zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of verstrekken.

Gebruik van NAW-gegevens
NUT B.V. bewaart en gebruikt uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website, nieuws en events. Deze toestemming(en) is/zijn ten alle tijde weer in te trekken via het contactformulier op onze website of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Bovendien wordt deze (opt-out) mogelijkheid in elke marketing- en service e-mail aangeboden.
 

English


Privacy policy

NUT B.V. respects the privacy of all users of this site and ensures that the personal information you give us will be treated confidentially. We only use your information to operate the site optimally. Otherwise, we will only use this information with your explicit permission. Information about the use of our website and the feedback we receive from our visitors helps us to develop and improve our website. NUT B.V. will not provide or sell your personal information to any third party.

Use of Personal Data
NUT B.V. only saves and uses email addresses that are given directly to us, or those of which it is by means of filling that they are provided to us. With your permission we will use your data to inform you about the development of the website, news and events. This permission(s)  can be withdrawn at any moment via the contact form on our website or by indicating your wish by any means to us. Moreover, this (opt-out) option is offered in any marketing and service email NUT B.V. sends.